Τελευταία Νέα

Η Πράξη με τίτλο «Στήριξη ατόμων 45 + με δράσεις Συμβουλευτικής - Κατάρτισης», εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» συγχρηματοδοτείται με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 και υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη "diexodos".


Στρατηγικός στόχος της παρέμβασης είναι η στήριξη, ενεργοποίηση, κατάρτιση και προώθηση των μακροχρόνια ανέργων άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα στην αγορά εργασίας. Η προώθηση στην αγορά εργασίας θα επιτευχθεί μέσω της ίδρυσης κοινωνικής επιχείρησης.

Αντικείμενο των πράξεων είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την στήριξη των μακροχρόνια ανέργων άνω των 45 ετών, η εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης μετά από ενέργειες διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στην περιοχή παρέμβασης.

Βασικός στόχος του Έργου είναι   η ίδρυση Κοινωνικής Επιχείρησης η οποία θα αφορά στην οικονομική και κοινωνική ένταξη του συνόλου των ωφελουμένων των παραπάνω Δράσεων. Η επιχείρηση θα εγγραφεί στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας με σκοπό να υπαχθεί στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου 4019/ΦΕΚ216/30-11-2011.

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 01/09/2012 – 31/12/2013

 

Απόφαση Ένταξης Πράξης