Τελευταία Νέα

 

 

Δράση 1: «Διοργάνωση Θεματικών Εργαστηρίων»

Κατηγορία: Δικτύωση

 

Φορέας υλοποίησης

UNLIMITED TRUST ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕ

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:

01/09/2012-31/12/2013

 

Η Δράση 1 «Διοργάνωση Θεματικών Εργαστηρίων» αφορά στην ουσιαστική δικτύωση των φορέων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης.

Περιεχόμενο της δράσης είναι η ηλεκτρονική και φυσική δικτύωση, καθώς επίσης και η προώθηση ενεργειών συνεργασίας και δικτύωσης των εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης.

 

 

Βλέπε περισσότερες λεπτομέρειες για τη Δράση 1

 

Δράση 2: «Λειτουργία Δικτυακής Πύλης»

Κατηγορία: Ενέργειες Δικτύωσης

 

Φορέας υλοποίησης

DYNACOΜP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:

01/09/2012-31/12/2013

 

Η Δράση 2 «Λειτουργία Δικτυακής Πύλης» αφορά στην ανάπτυξη μιας πολύγλωσσης πληροφοριακής πύλης με στόχο αφενός να αποτελέσει πηγή ενημέρωσης σχετικά με το Έργο και τις δραστηριότητές που αυτό υποστηρίζει.

 

Βλέπε περισσότερες λεπτομέρειες για τη Δράση 2

 

Δράση 3: «Ενέργειες Ενημέρωσης-Ευαισθητοποίησης»

Κατηγορία: Ενέργειες Ενημέρωσης-Ευαισθητοποίησης

 

α/α

Φορείς υλοποίησης

1

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ ΝΠΔΔ

  2

UNLIMITED TRUST ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕ

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:

01/09/2012-31/12/2013

 

Η Δράση 3 «Ενέργειες Ενημέρωσης-Ευαισθητοποίησης» αφορά στην πραγματοποίηση δράσεων δημοσιότητας και ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης καθόλη την πορεία υλοποίησης του Έργου.

 

Βλέπε περισσότερες λεπτομέρειες για τη Δράση 3

 

Δράση 4: «Συντονισμός-Διαχείριση Πράξης»

Κατηγορία: Συμβουλευτικές Διαχειριστικές Υπηρεσίες

 

Φορέας υλοποίησης

01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:

01/09/2012-31/12/2013

 

 

 

Η Δράση 4 «Συντονισμός-Διαχείριση Πράξης» συνίσταται σε επιμέρους δράσεις συντονισμού-διαχείρισης οι οποίες θα πραγματοποιούνται καθόλη την πορεία υλοποίησης του Έργου.

 

Βλ. περισσότερες λεπτομέρειες για τη Δράση 4

 

Δράσεις 5-9: «Κατάρτιση 1-5: Παρεχόμενες Υπηρεσίες Φροντίδας Ηλικιωμένων»

Κατηγορία: Κατάρτιση

 

Φορέας υλοποίησης

01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:

01/02/2013-30/06/2013

 

 

Οι Δράσεις 5-9 «Παρεχόμενες Υπηρεσίες Φροντίδας Ηλικιωμένων» αφορά σε πρόγραμμα 5 καταρτίσεων 100 ανέργων-ωφελουμένων, διάρκειας 130 ωρών με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε ηλικιωμένους.

 

Βλ. περισσότερες λεπτομέρειες για τις Δράσεις 5-9

 

Δράση 10: «Συμβουλευτική 1»

Κατηγορία: Πληροφόρηση-Συμβουλευτική-Υποστήριξη

 

Φορέας υλοποίησης

UNLIMITED TRUST ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕ

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:

01/09/2012-31/12/2012

 

 

Η Δράση 10 «Συμβουλευτική 1» αποτελεί το πρώτο στάδιο συμβουλευτικής το οποίο θα επικεντρωθεί στην προσπάθεια να εντοπισθούν και να προσεγγισθούν τα άτομα του πληθυσμού της ομάδας στόχου που κατοικούν στην περιοχή εφαρμογής του Έργου.

 

 

Βλ. περισσότερες λεπτομέρειες για τη Δράση 10

 

Δράση 11 «Συμβουλευτική 2»

Κατηγορία: Πληροφόρηση-Συμβουλευτική-Υποστήριξη

 

α/α

Φορείς υλοποίησης

1

UNLIMITED TRUST ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕ

  2

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΝΠΔΔ

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:

01/01/2013-31/08/2013

 

 

Η Δράση 11 «Συμβουλευτική 2» αφορά το δεύτερο στάδιο συμβουλευτικής το οποίο αποσκοπεί στην παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης, προσανατολισμού και υποστήριξης σε ομαδικό ή ατομικό επίπεδο προς τους/τις Ωφελούμενους/-ες. Στόχος είναι η κοινωνική και εργασιακή ένταξη των ατόμων της Ομάδας Στόχου που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας.

 

 

Βλ. περισσότερες λεπτομέρειες για τη Δράση 11

 

Δράση 12 «Συμβουλευτική 3»

Κατηγορία: Πληροφόρηση-Συμβουλευτική-Υποστήριξη

 

Φορέας υλοποίησης

UNLIMITED TRUST ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕ

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης:

01/06/2013-31/10/2013

 

 

Η Δράση 12 «Συμβουλευτική 3» αφορά στο τρίτο στάδιο συμβουλευτικής το οποίο συνίσταται στην συνέχιση υποστήριξης της κοινωνικής επιχείρησης και των συμμετεχόντων σε αυτήν από εξειδικευμένους Συμβούλους Επιχειρηματικότητας έως την λήξη του Έργου.

 

Βλ. περισσότερες λεπτομέρειες για τη Δράση 12