Τελευταία Νέα

 

Η συστηματική και ουσιαστική συνεργασία, η συνένωση δυνάμεων, η καλύτερη εν τέλει λειτουργία και ο αρτιότερος συντονισμός ήδη υφισταμένων δομών και εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, η ανταλλαγή πληροφοριών και μεθοδολογικών εργαλείων που έχουν αναπτυχθεί από τους εταίρους, είναι βασικοί παράγοντες ώστε η Αναπτυξιακή Σύμπραξη να λειτουργεί ως ουσιαστική σύμπραξη δυνάμεων που θα αξιοποιεί στο έπακρον τις δυνατότητες συνεργασίας και κοινής δράσης για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού.

 

Πέραν της φυσικής και ηλεκτρονικής δικτύωσης η οποία θα πραγματοποιηθεί μεταξύ των φορέων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, στο πλαίσιο της υλοποίησης των τοπικών δράσεων θα υλοποιηθούν ενέργειες συνεργασίας και δικτύωσης μεταξύ των Αναπτυξιακών Συμπράξεων. Πρόκειται για ενέργειες δικτύωσης από τα πρώτα στάδια υλοποίησης των σχεδίων, με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας για τη βελτίωση των αποτελεσμάτων των επιμέρους σχεδίων και την εξαγωγή αξιόλογων συμπερασμάτων.

 

Παραδοτέα της Δράσης:

1. Διοργάνωση τριών (3) θεματικών εργαστηρίων στο θεματικό πεδίο της παροχής υπηρεσιών φροντίδας σε ηλικιωμένους

 

1ο ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

2ο ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

3ο ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ