Τελευταία Νέα

To προτεινόμενο αντικείμενο κατάρτισης «Παρεχόμενες Υπηρεσίες Φροντίδας Ηλικιωμένων» αφορά στην κατάρτιση 100 ανέργων – ωφελούμενων, έχει διάρκεια 130 ώρες θεωρίας και θα υλοποιηθεί από τον συντονιστή φορέα του σχεδίου δράσης 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. στην πιστοποιημένη δομή του στην Πάτρα Αχαΐας, σύμφωνα με τους όρους υλοποίησης που ορίζονται από το Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΣΔΕΚ) που ισχύει στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007–2013.

 

Σκοπός του προγράμματος κατάρτισης είναι να συντελέσει:

- στην αύξηση απασχολησιμότητας ομάδας – στόχου στη τοπική αγορά εργασίας

- στη σύνδεση κατάρτισης των ανέργων – ωφελούμενων με την ευκαιρία άμεσης απασχόλησης

- στην αύξηση προσαρμοστικής ικανότητας και των δυνατοτήτων απασχόλησης των ανέργων – ωφελούμενων και ιδιαίτερα των νέων με - στόχο την πρόληψη της ανεργίας

- στην αύξηση της απασχόλησης των γυναικών ώστε να επιτευχθούν χαμηλότερα επίπεδα ανεργίας καθώς και της συμμετοχής στην αγορά εργασίας ώστε να μειωθεί το ποσοστό των μη ενεργών γυναικών.

- στη πρόληψη και την καταπολέμηση της ανεργίας μακράς διάρκειας συνολικά και ιδιαί­τερα των γυναικών, οι οποίες και σε αυτό το δείκτη ανεργίας δείχνουν πολύ υψηλό ποσοστό συμμετοχής έναντι των ανδρών.

- να βοηθηθεί η ομάδα – στόχος στο να βελτιώσει τη θέση στην αγορά εργασίας.

- στην πρόληψη ανεργίας

- στην είσοδο στην αγορά εργασίας κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων

 

Προκειμένου να ικανοποιηθεί ο σκοπός του προγράμματος, τέθηκαν κατά το σχεδιασμό του συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί στόχοι οι οποίοι παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω και οι οποίοι συντελούν, ώστε οι ωφελούμενοι να εφοδιαστούν με τις απαραίτητες δεξιότητες, τα θεωρητικά εφόδια και τις πρακτικές εμπειρίες που θα συντελέσουν στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Αναλυτικά οι εκπαιδευτικοί στόχοι χωρίζονται σε γενικούς και ειδικούς, οι δεύτεροι υποδιαιρούνται ειδικότερα, σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων (τεχνογνωσία, ψυχοκινητικοί στόχοι) και στάσεων-συμπεριφορών (θυμικοί στόχοι) και αναφέρονται παρακάτω:

 

Σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων:

- Να κατανοήσουν το θεσμικό πλαίσιο για το δίκτυο κοινωνικής προστασίας και φροντίδας των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας στην Ελλάδα

- Να κατανοήσουν τις βασικές αρχές κοινωνικής εργασίας και παροχής υπηρεσιών

- Να ενημερωθούν σχετικά με την ανάπτυξη και οργάνωση των υπηρεσιών φροντίδας ατόμων τρίτης ηλικίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο

- Να εξοικειωθούν με βασικές αρχές παροχής ιατροκοινωνικών υπηρεσιών, προκειμένου να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν πρώτα τις ανάγκες των ωφελούμενων και να προσφέρουν μετά τις κατάλληλες υπηρεσίες

- Να αποκτήσουν γνώσεις σχετκά με την υγιεινή διατροφή

- Να κατανοήσουν τους διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης των ηλικιωμένων και να είναι σε θέση να επιλέγουν την κατάλληλη συμπεριφορά

- Να μπορέσουν να αναγνωρίζουν τη σωστή διάσταση του κοινωνικό - οικονειακού περιβάλλοντος

- Να κατανοήσουν τις αρχές της διάκρισης των ηλικιωμένων κατά φύλο και ηλικία

- Να αποκτήσουν γνώσεις για την πρόληψη ατυχημάτων

- Να αποκτήσουν γνώσεις για την προσωπική φροντίδα των ηλικιωμένων

- Να αποκτήσουν γνώσεις για την σωστή χρήση των φαρμάκων

- Να κατανοήσουν την έννοια της ψυχολογικής στήριξης και φροντίδας των ηλικιωμένων

- Να αποκτήσουν γνώσεις για τη πρόληψη διαταραχών ύπνου των ηλικιωμένων

- Να κατανοήσουν την ατομική και ομαδική συμπεριφορά

- Να κατανοήσουν της έννοια και τα είδη της επικοινωνίας

- Να αποκτήσουν γνώσεις για την έννοια του ελέγχου των ηλικιωμένων

- Να αναγνωρίζουν την χρησιμότητα, το περιεχόμενο και το πλαίσιο εφαρμογής των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας τους καθώς και τις αρχές προστασίας του περιβάλλοντος

- Να αναγνωρίζουν το πλαίσιο ανάπτυξης των εργασιακών σχέσεων των εμπορικών επιχειρήσεων

- Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές λειτουργίας μιας εμπορικής επιχείρησης

 

Σε επίπεδο στάσεων / συμπεριφορών:

- Να εξοικειωθούν με τις βασικές αρχές της κοινωνικής προστασίας

- Να ενισχυθεί η αυτοπεποίθηση των καταρτιζομένων

- Να αναπτυχθεί η επαγγελματική τους δεοντολογία

- Να αναπτυχθεί πνεύμα συνεργασίας με τους υπόλοιπους εργαζόμενους

- Να διαμορφωθεί επικοινωνιακό προφίλ και κουλτούρα αποτελεσματικότητας

- Να αναγνωρίζουν τις ικανότητες των υφισταμένων

- Να διαμορφώσουν στάσεις / συμπεριφορές που προωθούν και προβάλλουν την επιχείρηση

- Να διαμορφώσουν πνεύμα συνεργασίας και επαγγελματισμού

- Να αναπτύξουν επαγγελματικό πνεύμα

- Να κινητοποιούνται στην υπεύθυνη χρήση του εξοπλισμού

- Να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις του ευρύτερου εργασιακού και κοινωνικού περιβάλλοντος.

- Να κινητοποιούνται προς την εξασφάλιση των αναγκαίων συνθηκών ασφάλειας

- Να κινητοποιηθούν για την τήρηση των μέτρων για την προστασία των εργαζομένων.

- Να εξασφαλίζουν την τήρηση των συνθηκών υγείας στους χώρους εργασίας για την αποφυγή των επαγγελματικών ασθενειών.

- Να αισθάνονται σίγουροι για τα προβλήματα που προέρχονται από την κακή στάση του σώματος.

 

Επίσης, οι καταρτιζόμενοι θα αποκτήσουν ή θα αναβαθμίσουν τις παρακάτω κομβικές δεξιότητες (key skills), είτε μέσα από τη διδασκαλία είτε μέσω της εκπαιδευτικής στρατηγικής που θα εφαρμοστεί:

- Ικανότητα παρουσίασης

- Ικανότητα επικοινωνίας

- Ικανότητα συνεργασίας και ομαδικότητας

- Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων

- Ικανότητα μάθησης

- Ικανότητα προσαρμοστικότητας

- Ικανότητα λήψης αποφάσεων

- Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών

- Ικανότητα οξείας αντίληψης

 

Με βάση τους παραπάνω στόχους οι εκπαιδευτικές ενότητες του προγράμματος κατάρτισης διαμορφώνονται ως εξής:

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΩΡΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ

1

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ-ΡΟΛΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

5

2

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

4

3

ΔΙΚΤΥΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ

10

4

ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ- ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΣΕ ΜΕΓΑΛΗ ΗΛΙΚΙΑ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

14

5

ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ- ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

28

6

ΒΑΣΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ-ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

15

7

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ-ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ-ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

15

8

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΥΠΝΟΥ-ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ-ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

11

9

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

6

10

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

12

11

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

5

12

ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ

5

 

ΣΥΝΟΛΟ

130

 

 

 

Παραδοτέα των Δράσεων:

1. Πέντε (5) Καταρτίσεις (μία ανά Δράση) των 20 ατόμων 130 ωρών