Τελευταία Νέα

Στόχος της Δράσης είναι η προσέγγιση, ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των ωφελούμενων, έτσι ώστε να συμμετάσχουν στις διαδικασίες του παρόντος Σχεδίου. Η ενέργεια υλοποιείται πριν την έναρξη της κατάρτισης σε συνεργασία με τις Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης καθώς και τοπικές οργανώσεις και φορείς που εκπροσωπούν την ομάδα-στόχο και επιτρέπει την κινητοποίηση – ενεργοποίηση της ομάδας στόχου.

Προβλέπεται να λειτουργήσει από την UNLIMITED TRUST ειδικό γραφείο εντοπισμού και υποδοχής των ατόμων της Ομάδας Στόχου, όπου θα γίνεται διάγνωση αναγκών σε ατομικό επίπεδο και θα διενεργείται καταγραφή ατομικών και επαγγελματικών στοιχείων.

Η UNLIMITED TRUST θα παράσχει την υλικοτεχνική υποδομή και την τεχνογνωσία που έχει αποκτηθεί στο χώρο της Συμβουλευτικής.

 

Μεθολογία Υλοποίησης

Η προσέγγιση– ενημέρωση - ευαισθητοποίηση– ενεργοποίηση των ωφελουμένων είναι ενέργεια η οποία συνδέεται άμεσα με τη διαδικασία της επιλογής των ωφελουμένων. Κατά τη διαδικασία αυτή αφού γίνει η διάγνωση των αναγκών τους και το Ατομικό Σχέδιο Δράσης εκτιμάται ποιοι από αυτούς έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη στήριξης, προκειμένου να αποτελέσουν τους τελικούς ωφελούμενους. Με τη διαδικασία αυτή επιτυγχάνεται:

- Ενημέρωση του/της Ωφελούμενου/ης για τις Δράσεις του Σχεδίου

- Επισήμανση των κινήτρων των Ωφελουμένων από την υλοποίηση του Σχεδίου (συμμετοχή στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης: Κατάρτιση, Συμβουλευτική, Ίδρυση Κοινωνικής Επιχείρησης)

- Οικειότητα μεταξύ του Ωφελούμενου και του Στελέχους, η οποία είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας που θα βοηθήσει στην περαιτέρω κινητοποίηση του Ωφελούμενου

Η ενέργεια αυτή αφορά όλη την ομάδα-στόχο και όχι μόνο τους τελικούς Ωφελούμενους/ες. Το Στέλεχος της ενέργειας μπορεί να εντοπίσει τις ιδιαιτερότητες κάθε ατόμου χωριστά, έτσι ώστε οι ομάδες που θα δημιουργηθούν να αποτελούνται από άτομα τα οποία θα έχουν ως ένα βαθμό κοινά χαρακτηριστικά και θα έχουν εσωτερική συνοχή.

Μετά την οριστικοποίηση των Ωφελούμενων θα γίνουν ενέργειες, εμβαθύνοντας κυρίως στην ενεργοποίηση και κινητοποίηση των Ωφελούμενων στη διαδικασία της ένταξής τους. Οι προσπάθειες των στελεχών που θα ασχοληθούν με την ενέργεια αυτή θα κατευθυνθούν στην αντιμετώπιση και επίλυση των δυσκολιών εκείνων που έχουν ανασταλτικό ρόλο στη συμμετοχή τους για τη διαδικασία ένταξής τους.

 

Παραδοτέα της Δράσης:

1. Εκατό (100) άμεσα ωφελούμενοι από την Ομάδα Στόχο

 

Αιτήσεις

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ