Τελευταία Νέα

Η UNLIMITED TRUST δημιουργήθηκε το 2004 από έμπειρα στελέχη του χώρου των συμβούλων επιχειρήσεων με πολυετή πείρα σε ανάλογες θέσεις προκειμένου να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη του εκσυγχρονισμού και της αναδιοργάνωσης των Ιδιωτικών και Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών με ταυτόχρονη ανάπτυξη τεχνογνωσίας σε θέματα Εφαρμοσμένης Τεχνολογίας και Διαχείρισης των Οργανωτικών και Λειτουργικών αλλαγών. 

Στόχος της είναι να παρέχει - χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες και καινοτόμες λύσεις – προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου που αναβαθμίζουν το ανθρώπινο δυναμικό και δίνουν την δυνατότητα στον οργανισμό – επιχείρηση να αναπτύσσεται σε ένα δυναμικά εξελισσόμενο και ανταγωνιστικό περιβάλλον

Για να επιτευχθούν οι στόχοι της:

1. Επενδύει διαρκώς σε καινοτόμες ιδέες με στόχο την αύξηση της προστιθέμενης αξίας υπηρεσιών προς τον πελάτη,

2. Συνεργάζεται με στελέχη και φορείς με υψηλή εξειδίκευση στο αντικείμενο για το οποίο εργάζεται,

3. Βρίσκεται πάντα στην αιχμή των τεχνολογικών εξελίξεων στα θέματα που αφορούν τις δραστηριότητες της,

4. Η εσωτερική οργάνωση της εταιρίας ενισχύεται συνεχώς βελτιώνοντας τον εσωτερικό έλεγχο και την αποδοτικότητα της,

5. Το επίπεδο των υπηρεσιών της συγκρίνεται με αυτό των κορυφαίων του κλάδου και βρίσκεται σε διαρκή βελτίωση.

Τομείς Δραστηριοτήτων της UNLIMITED TRUST

Οι τομείς στους οποίους εστιάζει τις υπηρεσίες της η UNLIMITED TRUST καλύπτουν βασικά τα θεματικά αντικείμενα του Επιχειρηματικού Συμβουλευτικού Σχεδιασμού, του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Αναπτυξιακής Πολιτικής και της Ανάπτυξης και Εφαρμογής Καινοτομικών Προϊόντων και συνοψίζονται στα ακόλουθα:

1.Υπηρεσίες συμβούλου management & διαχείρισης

2.Ολοκληρωμένες υπηρεσίες τεχνολογίας πληροφορικής

3.Ανθρώπινου δυναμικού & επαγγελματικής κατάρτισης

4.Ελεγκτικές – φοροτεχνικές υπηρεσίες

5.Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ποιότητας

6.Έρευνες – μελέτες

 

Η UNLIMITED TRUST εφαρμόζει συνδυαστικά ορισμένες εξειδικευμένες μεθοδολογίες και τεχνικές, τις οποίες έχει χρησιμοποιήσει με επιτυχία σε συναφούς αντικειμένου έργα στο παρελθόν. Οι μεθοδολογίες αυτές είναι εξής:

1.Logical Framework Analysis, για την μεθοδευμένη ανάλυση του έργου στα διάφορα επίπεδα στόχων του - Συνολικών ευρύτερων στόχων, Ειδικών στόχων, Επιχειρησιακών στόχων - και προγραμματικών δραστηριοτήτων του, που προκύπτουν από τις επιδιωκόμενες εκροές, αποτελέσματα και επιπτώσεις.

2.Gap analysis, για τον προσδιορισμό των καίριων στοιχείων επιτυχίας του έργου και τον υπολογισμό της διαφοράς της υφιστάμενης κατάστασής του από την επιδιωκόμενη κατάσταση-στόχο.

3.SWOT analysis, για την αποτίμηση της παρούσας κατάστασης, έτσι ώστε να φανεί αν ο τομέας και το περιβάλλον του έργου του ευρίσκονται σε ευνοϊκή ή δυσμενή συγκυρία, ώστε να είναι δυνατή η ποιοτική αποτίμηση της εξέλιξής του.

4.Risk analysis, για την εκτίμηση και αποφυγή των κύριων κινδύνων τόσο κατά την υλοποίηση του έργου όσο και σε σχέση με τις υπό ανάπτυξη προτάσεις αναδιάρθρωσης για την Επιχείρηση.

Επίσης, για την υλοποίηση των έργων, έχουν υιοθετηθεί οι ακόλουθες διεθνείς πρακτικές όπως:

1.PRINCE 2 για την επίτευξη μιας δομημένης διαχείρισης του έργου με έναν λογικό, οργανωμένο τρόπο και την αποτελεσματική παρακολούθηση της διαχείρισης του.

2.RADAR για την συνεχή αξιολόγησης των επιμέρους ενεργειών, σύμφωνα με την ανάλυση πέντε διακριτών στοιχείων: α) Results (Αποτελέσματα), β) Approach (Προσέγγιση), γ) Deployment (Εφαρμογή), δ) Assessment (Αξιολόγηση) και ε) Review (Αναθεώρηση).


Έδρα της UNLIMITED TRUST

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται επί των οδών Αναγεννήσεως & Νικοπόλεως 18 στον Δήμο Υμηττού Αττικής σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, συνολικού εμβαδόν 520 τ.μ. πολύ κοντά στο σταθμό Δάφνης της γραμμής 2 του Μετρό. Ταυτόχρονα εγκαταστάσεις υποκαταστημάτων λειτουργούν σε πολλές περιοχές της Ελλάδας εκ των οποίων οι κυριότερες είναι στην:

  • ΠΑΤΡΑ-ΛΑΡΙΣΑ-ΑΡΤΑ-ΚΟΡΙΝΘΟ-ΠΡΕΒΕΖΑ