Τελευταία Νέα

 

Η Πληροφορική - Εκπαιδευτική είναι θυγατρική εταιρεία του ομίλου επιχειρήσεων της 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε., η οποία ιδρύθηκε το 1987 έχοντας ως επιχειρηματικό αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών προηγμένης τεχνολογίας στην ελληνική αγορά, τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στο δημόσιο τομέα.

Η 01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., είναι Πιστοποιημένος Φορέας Παροχής Υπηρεσιών Εκπαίδευσης Εθνικής Εμβέλειας, από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.), με ειδικό κωδικό αριθμό 1110993 και είναι πιστοποιημένο στα παρακάτω θεματικά πεδία:

1. Παιδαγωγικά Επαγγέλματα και Εκπαίδευση Εκπαιδευτών

2. Πληροφορική--Οικονομία και Διοίκηση

3. Τουριστικά Επαγγέλματα και Παροχής Υπηρεσιών

4. Περιβάλλοντος--Υγείας και Πρόνοιας

5. Πολιτισμού και Αθλητισμού –Αγροτικά-Τεχνικά και Μεταφορών

Οι παράγοντες-κλειδιά που βοηθούν στην επιτυχημένη μέχρι τώρα πορεία της "Πληροφορικής Εκπαιδευτικής" είναι:

     Το Ανθρώπινο Δυναμικό

    Η Κτιριακή Υποδομή

    Ο Τεχνολογικά Προηγμένος Εξοπλισμός

 

Ακόμα, η Πληροφορική Εκπαιδευτική έχει σχεδιάσει έτσι την οργάνωση της υλοποίησης των προγραμμάτων ώστε να εξασφαλίζει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την επίτευξη των σκοπών και των επιμέρους στόχων.

Σε επίπεδο στελέχωσης, έχει σχεδιαστεί πλήρες οργανόγραμμα και καθηκοντολόγιο θέσεων εργασίας στην ομάδα έργου, έχουν προσδιοριστεί οι μεθοδολογίες επιλογής του και η λειτουργία / δόμηση των επιμέρους διοικητικών, συντονιστικών και επιστημονικών επιτροπών που θα συγκροτηθούν για την αποτελεσματική διοίκηση του έργου.

Σε επίπεδο επιστημονικής οργάνωσης, έχουν καθοριστεί οι εξειδικευμένοι στόχοι που έθεσε ο σχεδιασμός, οι μεθοδολογίες εφαρμογής τους από τα επιστημονικά στελέχη του έργου, καθώς επίσης και η διαδικασία επιλογής και επιμόρφωσης της εκπαιδευτικής ομάδας, αλλά και οι διαδικασίες συντονισμού και παρακολούθησης της ίδιας της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε επίπεδο περιεχομένου, προκατάρτισης, θεωρίας και πρακτικής κ.λπ.

Σε επίπεδο λειτουργικής οργάνωσης, εξασφαλίζεται η ύπαρξη και η διάθεση των απαραίτητων και κατάλληλων υλικών και ανθρώπινων πόρων, έχουν προσδιοριστεί τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης κατά φάση και δραστηριότητα, οι υπεύθυνοι εφαρμογής και τα παραδοτέα τους.

Σε επίπεδο μεθοδολογιών , έχουν αναλυθεί πλήρως όλες οι απαραίτητες μεθοδολογίες εφαρμογής: η επιλογή καταρτιζομένων, εκπαιδευτών και στελεχών, η προσέγγιση, αναζήτηση και επιλογή επιχειρήσεων πρακτικής άσκησης ή/και υποχρεωτικής απασχόλησης, καθώς και το καθεστώς συνεργασίας στην φάση της υλοποίησης.

Σε επίπεδο αποτελεσματικότητας, έχει σχεδιάσει ένα πλέγμα παρεμβάσεων, ενεργειών και προσεγγίσεων που αναφέρεται σε όλες τις φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης για την αποτελεσματική προώθηση των καταρτιζομένων στην αγορά εργασίας. Επίσης, σε επίπεδο σύνδεσης με τις ανάγκες της αγοράς, ο φορέας μας μέσα από την συνεχή διερεύνηση των πραγματικών αναγκών των επιχειρήσεων σε τοπικό και κλαδικό επίπεδο, σχεδιάζει το εκπαιδευτικό περιεχόμενο ώστε να συνδέεται με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, εξασφαλίζοντας δυνατότητες απορρόφησης για τους ωφελούμενους.

Σε επίπεδο ελέγχου προόδου, ο φορέας μας διαθέτει ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης (εσωτερικής και εξωτερικής) των στόχων και της προόδου επίτευξής τους σε κάθε φάση υλοποίησης, μέσα από ειδικά σχεδιασμένα εργαλεία και μεθόδους. Το σύστημα είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να μπορεί να κάνει έγκαιρη διάγνωση προβλημάτων και αποκλίσεων, να επιτρέπει ουσιαστικές και αποτελεσματικές παρεμβάσεις και να οδηγεί σε αντικειμενικά συμπεράσματα ως προς την επίτευξη των ειδικών και γενικότερων στόχων του προγράμματος.

 

Τομείς Δραστηριοτήτων της Πληροφορικής-Εκπαιδευτικής

Το Κ.Ε.Κ. προσφέρει, ένα σύνολο ολοκληρωμένων υπηρεσιών, που αφορούν στην εκπαίδευση - κατάρτιση και δραστηριοποιείται στους εξής τομείς:

     1. Εκπαίδευση Προσωπικού Ιδιωτικών Επιχειρήσεων

     2. Εκπαίδευση Υπαλλήλων Δημόσιου Τομέα

     3. Εκπαίδευση Ανέργων

     4. Εκπαίδευση Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων

Στοχεύοντας στην παροχή των πλέον αποτελεσματικών λύσεων για τα ιδιαίτερα προβλήματα των πελατών της, έχει εφαρμόσει μια ευέλικτη εσωτερική διάρθρωση, που της επιτρέπει να καλύπτει και τις πλέον εξειδικευμένες ανάγκες, με έμφαση στο σχεδιασμό και την οργάνωση των διαδικασιών εφαρμογής, κάθε έργου που αναλαμβάνει.

Η δραστηριότητα της Πληροφορικής-Εκπαιδευτικής Πραγματώνεται μέσω των παρακάτω υπηρεσιών:

1. Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης & Δημόσιου Τομέα

2. Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης

3. Κοινοτικών Πρωτοβουλιών

Αναλυτικά το ΚΕΚ συμμετείχε ως εταίρος ή συντονιστής εταίρος σε Κοινοτικές Πρωτοβουλίες ADAPT, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (INTEGRA, YOUTHSTART, HORIZON, NOW) INTERREG, URBAN, και EQUAL αναλαμβάνοντας:

α).την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης

β).τη διεξαγωγή έρευνας αγοράς εργασίας και τη σύνταξη μελετών

γ).δράσεις για την προώθηση της απασχόλησης

δ).δράσεις που περιλαμβάνουν την εκπαίδευση με προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής

ε).δράσεις για τη δημοσιότητα και τη διάδοση των αποτελεσμάτων του προγράμματος

στ).η ανάπτυξη δομών και εργαλείων για τη διευκόλυνση της κοινωνικοοικονομικης ένταξης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων κ.λ.π

 

Έδρα της Πληροφορικής Εκπαιδευτικής

Έχει έδρα τη Μεταμόρφωση Αττικής και παραρτήματα σε τέσσερις περιφέρειες της ελληνικής επικράτειας.

Τηλέφωνο: 210 6230444

Fax: 210-6231898