Τελευταία Νέα

Πράξεις που υλοποιούνται σύμφωνα με το επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού":

1. Στήριξη ΡΟΜΑ Νομού Αχαΐας

Eντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" και συγχρηματοδοτείται με πόρους Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης(ΕΚΤ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και υλοποιείται απο την Αναπτυξιακή Σύμπραξη "axaia roma".

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ 

 

2. Ένέργειες Κατάρτισης και Προώθησης στην Απασχόληση ΡΟΜΑ Νομού Ηλείας

Εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" και συγχρηματοδοτείται με πόρους Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης(ΕΚΤ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και υλοποιείται απο την Αναπτυξιακή Σύμπραξη "Ilida".

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ